Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Jaká práva a povinnosti má nájemník, a co mu majitel nesmí?

Když jdete bydlet „do cizího“, máte – stejně jako majitel nemovitosti – řadu práv i povinností, která přímo zaručuje zákon, i kdyby to smlouva stanovovala jinak. I v dnešní době koluje mezi lidmi mnoho nejasností a polopravd, kvůli čemuž dochází nejen ke vznášení neplatných požadavků, ale někdy až k porušování zákona. Obecně vzato jsou práva nájemníka nadřazena právům majitele, ačkoliv to někteří vlastníci nemovitostí vidí opačně; NOZ však hovoří jasně. Coby nájemníkovi vám tak nemůže zakázat třeba zvíře v domácnosti či bydlení ve více lidech, na druhou stranu však máte i povinnosti.

365

Zvíře v pronajatém bytě chovat můžete

Jedná se snad o nejčastější zákaz majitelů, kteří nechtějí, aby jim domácí mazlíček zničil interiér (ať jde o nábytek či celkově vnitřní prostory, zejména pak podlahy). Jenomže dle zákona může tento požadavek zůstat nejvýše přáním, coby nájemníkovi vám nemůže zakázat, abyste v bytě měli psa, kočku, hlodavce apod. Je však nutné, aby zvířecí společník nenarušoval soužití a obvyklý pořádek (kdyby např. celou noc štěkal a budil tím sousedy, byl by to problém). Pro udržení dobrých vztahů s majitelem je však slušností se s ním rozumně domluvit, že např. na podlahy položíte koberec a pohovku překryjete potahem.

V nájmu s vámi může bydlet i nová osoba

Ačkoliv zákon přímo nereguluje, kolik lidí (ne)smí v nemovitosti bydlet, zohledňují to majitelé na základě velikosti bytu v nájemní smlouvě: kupříkladu aby v 1+kk o 20 metrech čtverečních nebydlelo 5 lidí, když je jednotka zjevně vhodná pro jednoho, max. dva lidi. V případě, že je o osobu blízkou (přímé příbuzenstvo), stačí to pronajímateli písemně oznámit a není třeba jeho souhlas. Pokud se ovšem jedná o někoho „cizího“ (typicky přítel/kyně, kamarád...), je třeba upravit nájemní smlouvu. 

Byt můžete dát do podnájmu jiné osobě

Jestliže máte v nemovitosti přihlášené trvalé bydliště a rozhodnete se, že už v ní nechcete nadále bydlet – třeba z důvodu sestěhování se s partnerem, či několikaměsíčnímu pobytu v zahraničí – a smlouva to nezakazuje, lze dát byt do podnájmu někomu dalšímu (nájemní smlouva zůstane na vaše jméno a sepíšete si novou mezi sebou a budoucím podnájemníkem). Pokud se jedná o sobu blízkou (přímo příbuznou), stačí to majiteli písemně oznámit a nepotřebujete jeho souhlas; ale pakliže je „cizí“ nebo nemáte v nemovitosti nahlášeno trvalé bydliště, lze dát byt do podnájmu pouze s písemným souhlasem majitele.

Nájem můžete vypovědět i bez udání důvodu

Dobrý nájemce se hledá těžko, zejména když se ani jednou nezpozdil s placením a byt udržuje v perfektním stavu. O to horší je s ním potom loučení, ale majitel vám odchod zakázat nemůže; musíte však výpověď podat správným způsobem. Resp. máte-li smlouvu na dobu neurčitou, můžete odejít kdykoliv bez udání důvodu, avšak s 3měsíční výpovědní lhůtou, nedohodnete-li se jinak. V případě smlouvy na dobu určitou lze výpověď z nájmu podat, když se změní okolnosti a nebylo by žádoucí po vás žádat pokračování (získáte práci v jiném městě), nebo za podmínek sjednaných ve smlouvě, případně stane-li se byt neobyvatelným.

Byt nesmíte užívat „nesprávným“ způsobem

I když je to snad každému jasné, připomeňme, že je bytová jednotka pronajímána za účelem bydlení (ať jedné či více osob) a není tedy možné ji využívat jinak. Ovšem pokud byste si chtěli doma zřídit třeba výrobnu nábytku, kadeřnické studio nebo hospodu, museli byste k tomu mít svolení majitele, a vzhledem k mnoha zákonným povinnostem by to ani nebylo možné (nájemník kupříkladu nesmí narušovat soužití, a to ani hlukem). Na druhou stranu práci z domu vám nikdo zakázat nemůže, zejména jedná-li se o IT profese, telefonickou podporu a jiné profese vykonávané přes počítač.

Máte právo na zachování soukromí a svobody

Někteří majitelé se mylně domnívají, že když je nemovitost jejich, mohou o ní (i nájemnících) rozhodovat kdykoliv dle svého. To ovšem není pravda a od roku 2013 je NOZ do jisté míry více na straně nájemce, který má právo na ochranu soukromí a tzv. domovní svobodu. Majitel má tedy zakázáno vstupovat do nemovitosti z jiných než zákonných důvodů, a to i za předpokladu, že mu přestanete platit nájemné. Pokud by po vás kupříkladu začal žádat osobní prohlídku za účelem kontroly každé dva měsíce, nemusíte mu ji umožnit, i kdyby byla sjednána ve smlouvě.

Byt si můžete vymalovat i částečně upravit

Jelikož má každý trochu jinou představu „příjemného domova“, je pochopitelné, že bude chtít nájemce provést v možném rozsahu nějaké úpravy. Kupříkladu přemalování stěn na jinou barvu mu přitom majitel zakázat nemůže, stejně jako vestavění skříně (což by však z dlouhodobého hlediska nedávalo pro nájemníka smysl), výměnu dveří či pouze klik, anebo odstranění původního koberce. Nájemník je však povinen předat byt po skončení nájmu v původním stavu, takže bude muset přemalovat stěny dle původního vzoru, položit zpět koberec, osadit vyměněné dveře apod., nedohodnou-li se strany jinak. Pokud bude majitel s novým vzhledem spokojen, může být ponechán (ať zdarma či za úplatu, to záleží na dohodě).

Bez ohlášení nemůžete na delší dobu odjet

Když se chystáte na více jak 2 měsíce pryč, musíte o tom pronajímatele z „bezpečnostních důvodů“ písemně zpravit a určit někoho, kdo bude mít byt na starost po dobu vaší nepřítomnosti (musí tedy mít klíče a volný přístup do nemovitosti). Takový člověk pak kupříkladu pustí majitele dovnitř v případě, že to vyžaduje zákon či technické záležitosti – třeba plánovaná rekonstrukce či výměna sporáku – a následně dohlédne, že pronajímatel byt ihned po zákroku opustí.

Větší závady musíte hlásit pronajímateli

Něco jde za pronajímatelem a s něčím si musíte poradit sami. Třeba rozbitou kliku u dveří či nefunkční vypínač světla hradíte ze svého, zatímco opravu třeba prasklé trubky ve stupačkách už zaplatí majitel; nájemník je však povinen mu takovou závadu ihned ohlásit (praskne-li v noci, ohlaste mu ji kupříkladu hned v osm ráno) a zajistit, aby nedocházelo k dalšímu poškozování majetku. Tím je myšleno vypnutí přívodu vody (aby dále nevytékala do bytu) či okamžité přivolání havarijní služby, přičemž tyto nezbytné náklady je možné po pronajímateli žádat.

Údržbu nemovitosti nesmíte zanedbávat

Jelikož vám majitel svěřuje byt do pronájmu v nějakém stavu, očekává se, že se o něj budete patřičně starat alespoň tak, abyste ho předávali při konci nájmu ve „stejné“ podobě. Coby nájemník jste totiž povinen se o pronajatou věc (v tomto případě nemovitost) starat jako řádný hospodář, což zahrnuje i výše zmíněné drobné opravy. Nemovitost zkrátka musíte udržovat funkční a v dobrém stavu, aby mohla být kdykoliv užívána na 100 % (s běžným opotřebením se počítá).

Musíte hradit nájemné v dohodnuté výši a včas

Za využívání nemovitosti chce majitel pochopitelně nějakou úhradu, jinak nazývanou jako nájemné, které je nájemník povinen platit včas a v dohodnuté výši (ať na účet nebo hotově; v takovém případě vám musí majitel dát potvrzení o přijetí peněz). Výměnou máte coby nájemník právo užívat nemovitost k dohodnutému účelu, tedy bydlení, a odebírat sjednané služby (majitel vám musí zajistit přívod tepla, elektřiny, zpracování odpadních vod, odpadu samotného apod.). Pokud byste ovšem nájem platit přestali, můžete dostat výpověď; nárok na užívání bytu ani služeb tím však nezaniká.

Vratnou kauci složit musíte, dostat však ne

Dnes se jen výjimečně pronajímají nemovitosti bez složení tzv. jistoty, která může sloužit jak k úhradě nájemného, nezaplatí-li nájemník včas, tak k pokrytí nutných oprav za škody jím způsobené. Pokud jste po celou dobu řádně hradili nájemné a byt předáváte v odpovídajícím stavu (při zohlednění běžného opotřebení), máte právo dostat vratnou kauci zpět. Je však nutné sepsat předávací protokol a pořídit fotodokumentaci, abyste měli „něco v ruce“, kdyby majitel zpětně přišel s tím, že za vás musel něco hradit. Peníze by vám přitom měl vyplatit při předání bytu, nebo nejpozději do 30 dní, není-li sjednáno jinak.