Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Energetické štítky

Průkat energetické náročnosti budovyPovinnosti vyplývající z novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

 1. zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz")
  • při výstavbě nových budov nebo
  • při větších změnách dokončených budov,
 2. zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci
  • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a
  • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
 3. zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

Vlastníci nebo společenství vlastníků budou mít povinnost:

od 1.1.2013 při prodeji a pronájmu celé nemovitostí (RD, BD, administrativní budova apod.) a od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části nemovitostí (bytová jednotka v BD, samostatná kancelář v admin. budově, apod.)

 • Předložit průkaz energetické náročnosti možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy, týkající se koupě nemovitosti nebo možnému nájemci budovy před uzavřením smlouvy, týkající se nájmu budovy.
 • Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
 • Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy a při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy
 • Budoucí kupující budovy bude mít tedy od 1.1.2013 a nájemce ucelené části budovy od 1.1.2016 právo na informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části na základě předložení průkazu energetické náročnosti budovy.

Povinnosti na zpracování průkazu energetické náročnosti se nevztahují na případy:

 1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 2. u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 3. u stavby pro rodinnou rekreaci,
 4. u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

Pokud vlastníkovi jednotky, za účelem prodeje nebo pronájmu jednotky, nebyl na písemné vyžádání předán průkaz vlastníkem budovy, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Průkaz energetické náročnosti budovy může být zpracován pouze energetickým specialistou, vedeným v seznamu MPO

Platnost průkazu energetické náročnosti je 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy

Tento průkaz budoucímu vlastníkovi poskytne informace o spotřebě jednotlivých energií v kWh/m2.rok v budově s přesným zatříděním do energetického hodnocení ve stupnici A – G (obdobné hodnocení jako u elektrospotřebičů).

Hodnotí se spotřeba energie stávajících neobnovitelných zdrojů (zejména elektřina, zemní plyn, atd.) s jejich účinností spalování a regulací zdroje a kvalitou rozvodů na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání případně chlazení.

Významný vliv na snížení spotřeby klasických neobnovitelných zdrojů (zemní plyn, el. energie) mají systémy využívající alternativní systémy energií (tepelná čerpadla, fototermické panely pro přípravu teplé vody a fotovoltaické panely pro výrobu el. energie). Tyto zdroje se samozřejmě ve výpočtu také zohledňují.

Výsledkem hodnocení PENB je celková spotřeba energií v kWh/m2.rok vstupujících do objektu s odečtením vyrobené energie alternativnímy systémy využívající obnovitelné přírodní zdroje – sluneční záření, energii vzduchy, vody a země.

U kvalitně zatepleného objektu a s využitím alternativních systémů výroby energie se výrazně snižují budoucí náklady na provoz objektu na minimální úroveň.

Energetický audit

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

 1. budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
 2. u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).
  • Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.
  • Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie.
  • jsou-li splněny hodnoty podle odstavce (1) nebo (2), pak hodnota, od níž vzniká podle odst. (1) nebo (2) povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií, stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a),

Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit, jsou

 1. předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
 2. splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,

Energetický posudek

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při

 • výstavbě nových budov nebo
 • větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW;

energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c),