Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Co je předkupní právo a kdy (ne)platí

Předkupní právo má za cíl ochránit vlastníky a spoluvlastníky nemovitostí, a zamezit zbytečným nepříjemnostem s tříštěním vlastnické struktury. Existuje ve více podobách, z nichž jsou některé dobrovolné, zatímco jiné nařizuje zákon. Zřejmě nejčastěji se řešilo předkupní právo u prodeje bytů se spoluvlastnickými podíly na garážových stání v domě. Toto "nařízení" však bylo roku 2020 v některých případech zrušeno, a jindy se ho můžete dobrovolně vzdát.

248

Smluvní a zákonné předkupní právo

V praxi se můžete setkat se dvěma druhy předkupního práva, a sice se smluvním a zákonným. Zatímco první z uvedených je dobrovolné, v druhém udává případy legislativa. Ta zpravidla nezasahuje tam, kde je nemovitost nebo její součást (vedená jako samostatná jednotka) ve vlastnictví stejného majitele. Má však za cíl sjednotit vlastnictví budovy a pozemku, případně zamezit dalšímu tříštění struktury. Čím více majitelů, tím větší neshody pak mohou nastávat.

Zákonné předkupní právo

Pokud například máte nemovitost na pronajatém pozemku, kterou chce majitel prodat, má povinnost ji nejdříve nabídnout vám, než se začne domlouvat se třetí osobou. Zákon současně vymezuje rozsah, a je tedy nutné odprodat pouze tu část pozemku, která je k provozování objektu nutná. Toto zákonné předkupní právo platí i naopak, kdy majitel pozemku může přednostně odkoupit nemovitost, pokud se ji rozhodnete prodat třetí osobě.

Zrušení předkupního práva od roku 2020

Po dlouhých spekulacích došlo 01. 07. 2020 ke zrušení povinnosti předkupního práva, avšak pouze u spoluvlastnických podílů. To má za cíl usnadnit jejich převod, respektive prodej v případech, kdy například prodáváte byt a spoluvlastníte také garážové stání. Na to měli v předchozích letech přednostní právo ostatní spoluvlastníci nemovitosti, což byla pro prodávajícího slepá ulička. Pokud by i jediný ze sousedů s prodejem nesouhlasil, obchod by zkrátka nemohl proběhnout.

Kdy předkupní právo stále platí

Zákon současně zachovává několik případů, kdy předkupní právo zůstává. Jedná se v podstat o výše zmíněný případ, kdy vlastníte nemovitosti na pronajatém pozemku, a rozhodnete se ji prodat, musíte ji přednostně nabídnout majiteli parcely. To platí i naopak a jedná se de facto o sjednocení vlastnických práv a předcházení komplikacím se správnou, dalším pronajímáním atp.

249

Další případy se vztahují například na spoluvlastnictví nemovitostí, pozemků a zemědělských závodů, které získáte závětí, dědickou smlouvou nebo jiným právním dokumentem. V těchto případech totiž nemohl člověk svá vlastnická práva předvídat a možná o ně ani nestál. Budete-li ji chtít prodat, musí ji v 6měsíční ochranné lhůtě nabídnout ostatním spolumajitelům, poté může komukoliv.

Předkupního práva se můžete vzdát

V momentě prodeje nemovitosti nebo její spoluvlastněné části se může předkupník vzdát práva na přednostní odkoupení. To se provádí buď jednostranně, kdy zašle dokument s vyjádřením a podpisem, že o koupi zájem nemá, nebo oboustranně, takže je v dohodě vůle obou stran. Pokud jde třeba o spoluvlastnictví garážových stání, můžete se dokonce vzdát tohoto práva napořád. Postup je stejný s tím rozdílem, že musí být listina ověřena a zapsána na katastr nemovitostí.