Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti má povinnost platit každý majitel nemovitostí (tj. pozemku, stavby či bytové či nebytové jednotky). Lhůta pro podání přiznání obyčejně končí 31. ledna, letos však půjde formulář podat až do 1. dubna. Daň se platí opakovaně, vždy jednou ročně, nejpozději do konce května a je splatná dopředu. Kdo podá přiznání později, pokuta se mu bude počítat už od února. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1.000,- Kč.

Kdo a jak podává daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitosti podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Hlavně se jedná o poplatníky, kteří v roce 2020 nabyli do svého vlastnictví nemovitost. Přiznání musí podat i ti, kteří v minulosti k přiznané nemoviti provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost pozbyli, tj. ji darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Lhůta pro podání přiznání obyčejně končí 31. ledna, letos však půjde formulář podat až do 1. dubna.

Přiznání lze podat v papírové podobě či elektronicky přes daňový portál, který při vyplňování “napovídá” a sám provádí výpočty a kontrolu. Kdo ale toto podání neopatří elektronickým podpisem, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Až do loňska platilo, že ti, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, musí podávat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí jen elektronicky, a to v požadovaném formátu. Nově se tato povinnost zúžila jen na osoby, které mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky tedy na firmy nebo vybrané profese.

Přiznání naopak nepodávají ti, kteří jej odevzdali v předešlých letech a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty, nové přiznání poplatníci podávat nemusí. Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Přiznání se pak podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo vlastní více nemovitostí a všechny se nachází v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Pokud má ale poplatník nemovitosti ve více krajích, podává více přiznání, a to za každý kraj jedno.

Úhrada daně, jak?

Většina poplatníků musí daň zaplatit do pondělí 31. května. Pokud výše daně překročí 5.000,- Kč, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do konce května a druhou do 1. prosince. Výši daně si poplatníci zjistí z daňové složenky, kterou bude finanční správa rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Už několik let se dá daň zaplatit i prostřednictví SIPO.

Kdo neplatí daň z nemovitých věcí pomocí SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na e-mail. Každoročně pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na složence.