Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Nemovitosti a daně

Víte, jaké daně souvisí s převodem nemovitostí? Řekneme vám to

Koupili jste byt nebo rodinný dům, zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí proběhl v pořádku a nemovitost jste si převzali k užívání. To ale není zdaleka vše, co s převodem nemovitosti souvisí. Jako nový vlastník jste povinni zaplatit daň z nabytí nemovitosti a podat přiznání k dani z nemovitosti. Kdy je nutné přiznání k dani podat a jak postupovat při jeho přípravě? V realitní kanceláři Bravis Reality vám poradíme.

Podpisem kupní smluvní a předáním nemovitosti práce realitního makléře v Bravis Reality nekončí. Už při prvním jednání vás realitní makléř seznámí s daňovými povinnostmi, které se vás budou při prodeji či nákupu nemovitosti týkat. Řekne vám, kdy a kdo platí příslušnou daň i co je vše potřeba k daňovému přiznání doložit.

Daň z nabytí nemovitých věcí (dříve „daň z převodu nemovitosti“)

V listopadu 2016 byla přijata novela zákonného opatření Senátu. Ta změnila poplatníka daně a daňová povinnost tak přešla z prodávajícího na nabyvatele, tedy kupujícího. Novela také zrušila institut ručitele, kterým byla druhá strana. Smluvní strany se již nemohou dohodnout jinak, tedy že by daň platit prodávající.

Z jaké ceny se daň platí?

Výše sazby daně z nabytí nemovitých věcí je 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti. Ne vždy nabývací hodnota odpovídá sjednané kupní ceně. Ta je výsledkem porovnání dvou cen a to sjednané kupní ceny a 75 % ceny zjištěné na základě znaleckého posudku nebo směrné hodnoty. Daň se vždy platí z ceny vyšší. Jako poplatník daně si můžete zvolit, zda pro porovnání a následný výpočet použijete směrnou hodnotu nebo si necháte vypracovat znalecký posudek. Daňové přiznání vč. povinných příloh v podobě kopie kupní smlouvy, vyrozumění o provedení vkladu od katastrálního úřadu a znaleckého posudku nebo formulářů pro výpočet směrné hodnoty musíte podat na finanční úřad v místě, kde se nachází nemovitost.

Daň z příjmu

Prodali jste nemovitost, ve které měli trvalé bydliště méně než 2 roky nebo kterou jste vlastnili kratší dobu než 5 let? V takovém případě podléhá příjem z prodeje nemovitosti dani z příjmů ve výši 15 %. Existuje ale řada výjimek, díky kterým můžete být jako prodávající od daně z příjmu osvobozen. Jejich kompletní přehled je sepsán v §4 a v §10 Zákona o dani z příjmu.

Kdy je prodávající osvobozen platby daně z příjmu?

  • trvalý pobyt na adrese prodávané nemovitosti min. 2 roky
  • vlastnictví nemovitosti min. 5 let
  • kupní cena prodávané nemovitosti bude použita na uspokojení vlastní bytové potřeby
  • při nabytí nemovitosti formou dědictví (pokud je cena vyšší než 5 milionů musí dědic oznámit tuto skutečnost správci daně)
  • při nabytí nemovitosti darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší řadě nebo od osoby, se kterou jste žili prokazatelně nejméně 1 rok ve společné domácnosti bezprostředně před darováním

V případě, že se vás osvobození od daně netýká, musíte do svého daňového přiznání k dani z příjmu zahrnout i příjem z prodeje nemovitosti. Danit budete částku, která je rozdílem mezi prodejní kupní cenou, za kterou jste nyní nemovitost prodali a původní kupní cenou, za kterou jste nemovitost pořizovali. Příjem musíte zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmu za rok, ve kterém jste ho skutečně obdrželi. Pokud tedy získáte finanční prostředky v roce 2018, uvedete je do daňového přiznání za rok 2018.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti má povinnost platit každý majitel pozemku, stavby či jednotky a to vždy jednou ročně. Daňové přiznání se podává pouze jednou a to do konce ledna následujícího roku, ve kterém došlo k nabytí nemovitosti do vlastnictví. Daň se platí opakovaně, vždy jednou ročně, nejpozději do konce května a je splatná dopředu.

Kdo podává daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitosti musí podat každý, kdo v předchozím roce nabyl nemovitost do vlastnictví a ten, kdo svoji nemovitost zásadě upravil a změnil tak její parametry. Pokud jste tedy na svém pozemku provedli přístavbu, kterou jste zapsali do katastru nemovitostí, nebo jste z něj udělali stavební parcelu, musíte podat nové daňové přiznání na finanční úřad v místě, kde se nemovitost nachází.

Více informací podá:

Bc. Petra Kohnova
Bc. Petra Kohnova
asistentka společnosti


+420 773 400 444
recepce@bravis.cz